Missió, visió i valors del Col·legi

La Missió fonamental del nostre ideari és: “Viure l’esperit del evangeli de Jesús amb les característiques del carisma de nostra mare Fundadora María Gay Tibau: Vetllar i servir, amb preferència els alumnes més febles i vulnerables.” La concepció cristiana de l’home, del món i de la vida.

Segons aquests principis, el
Col·legi de les RSJG té una Missió, una Visió, uns Valors.

MISSIÓ

El principal objectiu de la nostra escola és oferir una educació integral i de qualitat a l’abast de tothom i fidel al seu caràcter propi conformat pels principis propis i valors cristians. Els principis que inspiren la nostra tasca educativa són:

La concepció cristiana de l’home, del mon i de la vida.

El carisma de la nostra Fundadora, la Mare Maria Gay Tibau, “ Sembrar pau” als cors i ments de les persones.

Aquest nostre model d’educació cristiana exigeix que l’escola sigui una autèntica Comunitat Educativa i requereix una aportació coordinada per part de tots; necessitem una relació constant entre pares, tutors, professors i direcció què doni fecunditat i coherència a l’acció educativa, i contribueixi a assolir un bon nivell en la formació dels alumnes.

VISIÓ

La visió és la meta que ens proposem o els trets que volem que la gent percebi en la seva oferta i que determina l’acció de Jesús que es concreta per a nosaltres en la nova “visió” del Regne de Déu, un Regne que té unes característiques específiques plasmades en les “ Benaurances” ( Mt.5,1-11)

Com a escola:

   • Ser una escola disposada a adaptar-nos als canvis que pateix l’educació i la nostra societat i adaptant-nos a les noves metodologies.

   • Ser una escola que afavoreix el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona i que els orienta en el seu projecte de vida.

   • Ser una escola on s’ofereix una igualtat d’oportunitats i promovem la no discriminació, ja sigui cultural, social o religiosa. També contempla especialment als alumnes amb necessitats educatives especials.

   • Ser una escola que afavoreix una relació estreta amb tota la comunitat educativa (famílies, diferents institucions i el barri).

VALORS

El nostre Projecte educatiu, adopta el seu “Propi Estil” que es caracteritza pels següents valors: servei, vetlla, senzillesa, alegria, confiança en Déu, actitud misericordiosa a la persona humana; tot això, en un ambient proper i familiar.

Declaracio valors IRSJG (1).pdf

També tenim la versió en castellà