Projecte educatiu

El principal objectiu de la nostra escola és la formació integral dels nostres alumnes.

Entenem per formació integral el procés de desenvolupament i enriquiment de les dimensions intel·lectuals, afectives i socials, corporals, ètiques i religioses de la persona.

Els principis que inspiren la nostra tasca educativa són:

      • La concepció cristiana de l'home, del món i de la vida

      • El carisma de la nostra Fundadora, la Mare Maria Gay Tibau

      • L'esperit de servei al barri

Segons aquests principis, el col·legi Sagrada Familia de Girona:

 • Dóna resposta a una opció educativa que molts pares reclamen i vol obrir-se tots aquells que hi vulguin educar els seus fills.

 • Ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives.

 • Fomenta el desenvolupament de la dimensió social, ètica i transcendent de la persona.

 • S'acull a la financiació pública per garantir la gratuïtat de l'educació i evitar qualsevol discriminació per motius econòmics.

 • Compta amb un equip de professors i col·laboradors que es comprometen a donar una educació coherent i de qualitat a tots els seus alumnes.

 • Té el recolzament i l'estímul dels pares dels alumnes, compromesos amb l'opció educativa pròpia del centre.

 • S'inereix en la realitat sociocultural de Catalunya, com a expressió de la seva identitat cristiana i de la seva vocació evangelitzadora.

 • Segueix les orientacions i els criteris de l'esglesia Diocesana:

  • S'ensenya la religió catòlica per aconseguor la formació de persones conscients i responsables a través d'un plantejament fonamentat i crític de la qüestió religiosa.

  • S'afavoreix la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors, actituds del creients, de manera que s'arribi a la síntesi entre la fe i la vida, i en la seva participació activa en la comunitat eclesial.

  • S'educa per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, i s'orienta als alumnes en el descobriment i realització del seu propi projecte de vida.