edc - sf

Què és l'estratègia digital de centre?

L'estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l'EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s'han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d'innovació i de millora contínua.

Els objectius de l'EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

Assoliment de la competència digital

Planificació estratègica i organització

Metodologies didàctiques i innovació

Inclusió digital i de gènere

Seguretat i protecció de dades

Si voleu accedir al resum de la nostra EDC podeu clicar aquí:

ESTRATÈGIA DIGITAL

Pla Estratègic

PEC

NOFC  (en revisió)

PGA 23/24 (pendent elaboració)


COMISSIÓ DIGITAL

Objectius EDC

Desplegament del currículum