Codi i canal étics

Codi ètic de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG)

El Codi ètic de l’Institut té com a finalitat establir els principis, valors i normes de conducta que han de regir el comportament de totes les persones, entitats i societats que formen part de l’IRSJG pel que fa a les relacions i interaccions que mantenen tots els seus grups d'interès.

Canal ètic de l’àmbit de gestió de l’Organització

Sistema Intern d’Informació (SII)

Aquest Canal és un mitjà de comunicació habilitat per l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona per als seus Centres i/o entitats vinculades a Espanya (d'ara endavant tractats conjuntament com l’”Organització”), per poder informar, ràpidament i confidencialment, sobre comportaments irregulars, il·lícits o constitutius d'una infracció greu o molt greu, produïts en l'àmbit de gestió de l'Organització.

El Canal ètic està administrat per l’empresa externa ATGroup, que s'encarrega del tractament de les dades personals facilitades amb l'objectiu de gestionar la informació proporcionada i dur a terme la investigació dels fets denunciats.

Abans d'usar el Canal, li recomanem la lectura de les següents condicions d'ús, ja que l'accés i utilització d'aquest suposa la seva acceptació plena i sense reserves. En utilitzar-lo, es compromet a fer un ús diligent i correcte d'aquest, conforme a l'ordenament jurídic, a les condicions d'ús i a les exigències de la bona fe.

Aquelles comunicacions que no guardin una clara relació amb aquest compromís estaran subjectes a possibles sancions i fins i tot a la interposició de demandes legals.

1.Qui pot utilitzar-ho

2.Quins fets es poden comunicar

Es poden comunicar comportaments irregulars, il·lícits o que puguin ser constitutius d'il·lícit penal (delicte) o d'una infracció administrativa greu o molt greu, produïts en l'àmbit de gestió de l'Organització.

Els següents tipus de comunicacions no seran objecte del Canal:

que seran objecte del Canal les comunicacions i/o informacions relacionades amb comportaments irregulars, il·lícits o que puguin ser constitutius d'il·lícit penal i/o infracció administrativa greu o molt greu, com ara:

No seran admeses les comunicacions que continguin fets que no són objecte d'aquest Canal.

3. Com comunicar un comportament irregular

4.Requisitis o contingut mínim de les comunicacions

Qualsevol comunicació haurà de complir els següents requisits, en cas contrari, podria no ser admesa:

5.Tramitació de les comunicacions

Un cop realitzada la comunicació, rebrà un justificant de recepció i la mateixa serà analitzada pel gestor del Canal (AtGroup), el qual l'informarà, en el termini de 7 dies, sobre l'admissió o no admissió d'aquesta i en els termes que es detallen en el Procediment de gestió d’informacions.

En cas d'admissió, el procediment d’investigació tindrà una durada màxima de 3 mesos, tret que la complexitat del fet comunicat determini la necessitat d'ampliar-la, amb el límit de 3 mesos addicionals.

6.Possibilitat de fets contitutius de delicte

En cas de determinar-se que el fet o el comportament informat pogués ser constitutiu de delicte, l'Organització el comunicarà immediatament a la Fiscalia corresponent. 

7.Tractament de les dades personals incloses en la comunicació

L'Organització garanteix que totes les comunicacions rebudes es tractaran de manera confidencial i de conformitat amb la normativa de protecció de dades en vigor, protegint la identitat de la persona informant i de qualsevol tercera part esmentada en la comunicació.

Abans d'iniciar el procés de comunicació haurà de llegir i acceptar la política de privacitat, en la qual es detallen els aspectes essencials sobre el tractament de dades.

8.Protecció com a informant

L'Organització prohibeix expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces i temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació en els termes indicats anteriorment.

S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que estigui prohibit per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a les persones que el pateixen en desavantatge particular respecte a una altra/s en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informant, o per haver realitzat una revelació pública. A títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s'adoptin en forma de:

A aquest efecte, la protecció s'estendrà a les següents:

9.Canal extern

En cas alternatiu, o de manera complementària, podrà remetre la seva comunicació a través dels canals externs de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant dependent de l'Estat o de les comunitats autònomes, segons correspongui.